logo  
  Strona Główna   Best Western na Świecie   Rezerwacja   Rewards   O Wrocławiu   Praca  
Szybkie menu:
  DODAJ DO ULUBIONYCH  
   Pokoje
   Centrum SPA
   Sale konferencyjne
   Restauracja
       Menu
       Przyjęcia
           okolicznościowe

   Kawiarnia / Piano Bar
   Kontakt
   Promocje
   Galeria


Sobiesław Zasada


SOFRA

Wrocław Europejska Stolica Kultury

qrcode 
est Western Hotel Prima jest pierwszym w Polsce hotelem sieci Best Western.
Położony jest w malowniczym sąsiedztwie zabytkowego Rynku.

Powstał w wyniku połączenia i gruntownej przebudowy czterech staromiejskich kamienic.
Zachowana tradycyjna fasada oraz zabytkowe elementy wnętrza harmonizują z ciepłym,
utrzymanym w pastelowych barwach wystrojem.

Do dyspozycji Gości oddajemy apartament, 78 pokoi jedno- i dwuosobowych,
Restaurację Sir William, Piano Bar i Morris Bar, 2 sale konferencyjne, Fitness Club oraz parking.
Rezerwacja

Komunia Święta

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: "RODO" informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BW HOTEL Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-110),
przy ul. Kiełbaśniczej nr 16-19, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 zł, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000010915, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 897-16-59-817, REGON 932660278;

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych u administratora jest Paulina Gogół, tel: 71 782 5 270;

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji, zawartej z Panią/Panem umowy poprzez świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, udział w programach marketingowych i lojalnościowych, w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami. Dane zbierane są także w celach statystycznych, personalizacyjnych, analityki internetowej oraz dostosowania serwisu www.bestwestern-prima.pl do potrzeb użytkowników;

4. Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO - w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w odniesieniu do danych niezbędnych
do wykonania ciążącego na administratorze obowiązku w postaci w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych
a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń);

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące
w realizacji usługi, w tym dostawca niezbędnego oprogramowania, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne lub doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz podmioty obsługujące płatności;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pani/Pan prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw, odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy prima@bestwestern-prima.pl;

8. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została udzielona;

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi lub korzystania ze strony internetowej www.bestwestern-prima.pl. Podanie danych osobowych uzasadnione jest realizacją umowy;

11. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, to jest do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych (decyzja wykonawcza (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, notyfikowana jako dokument nr c(2016) 4176).


 
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

×